సీఈఓ సెర్ప్ వారి సూచనల మేరకు SHG.VO.MS & ZS లోని అన్ని ఖాతాల బాంక్ నిల్వల నివేదిక తేది 20.12.2019 నాటికి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కావున అన్ని స్థాయిలలో సిబ్బంది మొబైల్ బుక్ కీపింగ్ నందు మరియు సీబీ ఓ అకౌంట్ నందు సోమవారం 23.12.2019 నాటికి డేటా అప్డేట్ చేయవలసిందిగా ఆదేశించడ మైనది.<<
Latest Progress Status
  Total No. of SHGs 831738
  Total No. of SHGs   Submitted Current Month   Meetings 547171
  Total Amount Of Savings   Accumulated(Rs In   Crores) 7453.27
  No Of Meetings Submitted   Today 8  
Login
User Name :
Password :
Captcha :
Enter Captcha :
  
About Book Keeping Mobile Book Keeping
The broad objective is to expand access to finance for poor people in rural Andhra Pradesh (AP) leveraging the Community-Based Organization (CBO) infrastructure in place.

At the end, transactions of Self Help Groups (SHGs) and their federations are captured on real- time basis and SHG members and their SHGs/federations .
| More |